Första gången du ska hålla en kurs på yrkeshögskolan så kan det vara svårt att veta hur man tar sig ifrån kursplan till en färdigplanerad kurs. Första steget är att ta fram en planering för kursen. Här går vi igenom hur du kan gå till väga för att skapa din lektionsplanering.

Kursplan

Varje kurs har en kursplan som är utarbetad tillsammans med utbildningens ledningsgrupp. Kursplanen är kursens styrdokument och får inte ändras av dig som konsult. Kursinnehållet fastställs av utbildningens ledningsgrupp och kan bara ändras genom beslut av gruppen. Har du tankar och feedback gällande innehållet så kan du dock alltid diskutera detta med utbildningsledaren.

I kursplanen återfinns kursens syfte, innehåll, kursmål, information kring examinationer samt betygskriterier. Kursplanen är det dokument som beskriver ditt utbildningsuppdrag. Som utbildare behöver du säkerställa att din kurs täcker in alla delar av kursplanens innehåll.

Kursmål

​Kursplanen innehåller ett visst antal kursmål. Dessa är uppdelade i kunskapsmål, färdighetsmål och kompetensmål. Samtliga kursmål ska examineras och hur de ska examineras framgår av kursplanen. Exempelvis genom tentamen och/eller individuellt arbete, projektarbete eller presentation.

Kursplanering/Lektionsplanering

En tydlig lektionsplanering minskar eventuella frågetecken under kursens gång. I planeringen anger du vad ni ska gå igenom/arbeta med under varje lektionstillfälle, vilket/vilka kursmål lektionen är kopplad till samt på vilket sätt de studerande ska ha förberett sig inför lektionen. Detta kan handla om att läsa ett kapitel, titta på en film eller kanske undersöka något. Det är bra att vara tydlig med när uppgifter delas ut och när de ska lämnas in. När ligger det t ex projektarbetstid och när finns eventuella handledningstillfällen inplanerade?

Många skolor vill att man skapar sin lektionsplanering direkt på lärplattformen. Till en början så kan det dock vara bra att skapa den i t ex Word eller Pages då det är lättare att få en överblick över kursen på det sättet. Det kan också vara bra att ha en planering i pdf-format som de studerande lätt kan ladda ner.

Att skapa planeringen

En del skolor har mallar som de vill att du använder när du skapar din lektionsplanering. Saknas sådan så rekommenderar vi att du börjar med att kopiera in kursplanen i ett tomt dokument. På så sätt har du full koll på alla kursmål som du ska täcka i din planering och det blir också tydligt för de studerande vad kursplanen säger och vad som är planerat. Om kursmålen inte är numrerade så rekommenderar vi att du gör det. På så sätt blir det lättare att hänvisa till kursmålen i din planering.

Lägg in följande under kursnamnet:
Kursperiod i form av v. XX – XX
Ansvarig utbildare: ditt namn

Skapa sedan en tabell med 5 kolumner nedanför rubriken “Former för kunskapskontroll” med följande rubriker:

 1. Datum – fyll i alla datum som schemalagts. Har du inte schemat ännu kan du iställer nurera dagarna.
 2. Klockslag – vilka tider gäller? De flera skolor har mellan 6 och 7,5 timmars-dagar, lunchen borträknad.
 3. Innehåll
  • Lägg in innehåll efter varje tillfälle. Utgå från kursplanen och säkerställ att alla delar kommer med. Väg innehållet så att det blir lagom mycket innehåll i relation till dagens längd.
  • Se till att allt som finns angivet i kursplanen kommer med i planeringen.
  • Om det ingår projektarbete/grupparbete eller dylikt, lägg in tid för att köra igång detta tidigt i kursen, samt sätt av tid då de kan arbeta med detta på lektionstid.
  • Har kursen handledningstid ska också det finnas med.
  • Lägg också in tidpunkt för kunskapskontroller.
 4. Kursmål
  • Ange vilket eller vilka kursmål dagens lektioner är kopplade till. Referera till de nummer du angivit i kursplanen. Detta kanske du behöver justera när du sedan skapar planeringen på lärplattformen.
 5. Att läsa/titta på/göra/uppgifter
  • Ange hur du vill att de studerande ska ha förberett sig inför lektionen. Ska de ha läst något i kurslitteraturen eller på nätet? Titta på något eller satt sig in i ett ämne?
  • Skriv in när eventuella uppgifter delas ut och när de ska lämnas in under rätt datum.
  • Ange gärna när du kommer att ge feedback på inlämnade uppgifter. Det kan du t ex göra löpande under tid avsatt till projektarbeten eller grupparbeten.
  • Planera in hemuppgifter, grupparbeten, repetition och examination så att inlämningsdagar och viktiga datum blir tydliga.

Skicka in din planering

När du skapat din planering ska den skickas till utbildningsledaren. Även om skolan vill att du skapar din planering på lärplattformen så kan det vara bra att be om feedback innan du börjar skapa den på plattformen.

Generellt ska lektionsplaneringen skickas till utbildningsledaren ca 3-4 veckor innan kursstart, men i vissa fall ska den vara inne redan 10 veckor innan start. Stäm av med utbildningledaren vad som gäller för just din kurs.