Möte med undervisande innan kursstart:
Muntligt möte där dessa punkter gås igenom med konsulten innan första föreläsningen

Inför första kurstillfälle – Information skickas till undervisande (GDPR + IT)

 • Informerar vad som gäller för GDPR (betygsrapporter, närvaro etc)
 • Inloggningsuppgifter och IT information till Google
 • Lathund om Google Classroom
 • Information från föregående undervisande konsult (kurs) skickas för smidig övergång mellan kurser
 • Alla inlämningsuppgifter ska ske via Google Classroom. Varje student ska lämna in uppgiften (även om de har gjort grupparbete)
 • Fixa passerkort

Första kurstillfälle – Undervisande konsult introducerar kursen för studenterna

 • Syfte & mål av kursen gås igenom (samt litteraturen)
 • Schema & planering (lyfter fram vilka moment som är betygsgrundande/obligatoriska)
 • Genomgång av vilka områden som kommer beröras under kursen
 • UL sitter med vid kursintroduktion och kvalitetssäkrar informationen

Tentamensform, tentamen & inlämning av slutbetyg

 • Vid första tillfället ska undervisande gå igenom hur kursen kommer examineras: Tentamen och/eller Case
 • Gruppindelning förtydligas vid första kurstillfället
 • Vilka andra moment som är betygsgrundande (inlämning? undersökning? uppgift?)
 • Senast 3 veckor efter kursslut ska betygen lämnas in till oss
 • Förtydliga vem som är tentavakt vid tentamen.
 • Tentamen skapas i DigiExam 4 dagar innan tentaskrivning för genomgång av UL

Betygskriterierna

 • Vid första tillfället ska betygskriterierna för både G och VG gås igenom.

Schema

 • Alla schemaändringar måste godkännas av UL
 • Vid ett eventuellt godkännande ska kursansvariga skickas det nya uppdaterade schemat till UL som sedan laddar upp schemat på classroom och uppdaterar i kalendern.

KYH-regler

 • Närvaro – vid sen ankomst ska studenten vänta tills nästa rast eller att läraren signalerar att det är ok att komma in (eller annan överenskommen praxis).
 • Raster – En föreläsning ska vara på ca 45 min med 15 min rast. Vid eventuella ändringar krävs kommunikation med UL som måste godkänna.
 • Tydliga instruktioner och information ska förmedlas gällande case (case-mall finns).
 • Vid sjukdom ska undervisande meddela UL i första hand. Ifall UL ej går att få tag på ska detta förmedlas till studenterna via Classroom.
 • Material från föreläsning ska laddas upp på classroom samma dag.
 • Angivna timmar på schemat är det som gäller. Släpp ej studenterna tidigare.
 • Visa utrymningsväg vid brand eller andra incidenter och vad som gäller vid brandlarm

UL:s roll

 • Information om UL:s roll ges till kursansvarig och alla andra undervisande i kursen.
 • Alla underkonsulter måste godkännas av UL innan kursstart samt CV ska ha inkommit. 
 • Pedagogiskt bollplank för undervisande konsult
 • Ansvara för gruppindelningar för case-arbeten m.m.
 • Visa vart schema & klassrumsschema finns.
 • Har material för undervisning (adapter för projektor, whiteboard pennor, sudd till whiteboard etc)
 • Regelbunden feedback till UL (konsulten måste signalera i tid om någonting är på väg att gå ”snett”) – annars har UL ingen möjlighet att fixa eller hjälpa till
 • Konsulten ska höra av sig om Classroom strular till eller om hen tappar bort lösenord

Attityd och bemötande av studenter och personal

 • Våra studenter är vuxna, tänk på hur ni tilltalar dem.
 • Prata ej nedvärderande eller sexistiskt till studenterna.
 • Tänk på språkbruket och hur ni uttrycker er (folk har olika erfarenheter och bakgrunder med sig, det finns inget någon ska “kunna” bara för de går utbildningen)
 • Studenterna är väldigt måna om att lära sig saker. Återkoppla om det är något ni sagt ni ska kolla upp.
 • Återkoppla i god tid om det är något som inte fungerar som det ska i klassen.
 • Hälsa på personalen som jobbar så de ser att ni har anlänt till skolan.
 • Meddela UL när ni går för dagen så de vet att ni har avslutat dagens föreläsning/casehandledning)