Meny
Ackebrinks miljöpolicy

Ackebrinks miljöpolicy

Vi är ett miljömedvetet företag och all vår verksamhet präglas av ett aktivt miljötänkande.

En av våra kvalitetsparametrar är att all kunskap ska tillvaratas och att vi alltid ska sträva efter förbättring och arbeta in miljökrav i vår dagliga verksamhet.

Vi arbetar långsiktigt för att Ackebrink blir ett hållbart företag och vi vill utstråla miljöengagemang i alla kundmöten och föreläsningar. Detta ska karakteriseras av att energi och material nyttjas i ett kretslopp som ger minsta möjliga negativa påverkan på hälsa och miljö, samt främjar den biologiska mångfalden.

Våra medarbetare ska vara goda exempel i miljöarbetet och stimulera till ett miljömedvetet agerande bland kursdeltagare, beställande företag och organisationer. All upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sådant sätt att leverantörer, entreprenörer och konsulter påverkas till ett miljömedvetet handlande i alla led. Som andra företag med miljöledningssystem som arbetar in miljökrav i sin dagliga verksamhet, tar våra åhörare till sig informationen och implementerar den i verksamheten i form av uppförandekoder och marknadsföring.

Miljöanpassade inköp

Alla inköp till verksamheten sker centralt och vi ställer alltid miljökrav genom att prioritera certifierade leverantörer med miljömärkta varor.

Resor

Största delen av företagets miljöpåverkan sker genom resor till och från kunden. Resorna sker till 80 % inom Storstockholm och resterande del primärt i Mälardalen, Dalarna och södra Sverige. Endast en liten del av resorna sker i övriga landet. Därför har en stringent resepolicy varit vårt främsta sätt att bidra till en bättre miljö.

Ackebrink med bifirmor har en resepolicy som säger att inom Stockholmsområdet skall kollektiva färdmedel användas och resor kortare än 50 mil skall företas med tåg. Reser man kortare sträcka på annat sätt skall det motiveras i varje enskilt fall. Flyg är generellt bara tillåtet på sträckor överstigande 50 mil. För flyg och tågresor har vi skapat ett förenklat beräkningssystem där varje flygresa inrikes och inom Skandinavien räknas som 100 mil och utrikes 200 mil , allt t o r. Tågresor räknas som 50 mil t o r. Reseräkningarna räknas och omvandlas till antalet mil. De hopräknade resmilen omvandlas sedan till koldioxidutsläpp. Genom att bara räkna antalet resor får företaget en mycket enkel administration.

Minska koldioxidutsläppet

Mellan åren 2004 och 2008 minskade Ackebrink sitt koldioxidutsläpp med 18 %. Företaget har som målsättning att minska med ytterligare 8 % fram till år 2016. Utsläppen härrör framför allt från resor med kollektivtrafik och till endast en liten del med bil.